กำหนดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคืนพระชนม์ (Online)

กำหนดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคืนพระชนม์ (Online)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 19.00 นมัสการพระเจ้า Good Friday ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขน

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 วันอีสเตอร์ พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ ชนะความตาย

ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการพร้อมกันตามวันและเวลาดังกล่าวตามช่องทางเวปไซต์ www.samraychurch.com นี้รวมไปถึงช่องทาง Facebook "Samray Church" (กลุ่มปิดสำหรับสมาชิกคริสตจักร)