Daily Archives: April 18, 2020

การนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
การนมัสการ (วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.)
          . . . . . . . .
1) ชีวิตคริสเตียน 226 ข้อ 1 และ 2 “ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู”
2) อธิษฐาน : ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล
3) ชีวิตคริสเตียน 108 ข้อ 1 กับข้อ 3 “ผู้เป็น”
4) แบ่งปันพระวจนะ...
   อธิษฐานขอพระพร : ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล
5) เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

1) ชีวิตคริสเตียน 226 ข้อ 1 และ 2 “ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู”

2) อธิษฐาน : ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

3) ชีวิตคริสเตียน 108 ข้อ 1 กับข้อ 3 “ผู้เป็น”

4) แบ่งปันพระวจนะ… อธิษฐานขอพระพร : ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

5) เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”