Daily Archives: April 28, 2020

ประกาศเลื่อนการร่วมนมัสการที่คริสตจักร

ประกาศ:

เนื่องจากทางรัฐบาลมีประกาศต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินออกไปอีก
ดังนั้นคณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ มีมติสมัยวิสามัญขอแจ้งเลื่อนการร่วมนมัสการที่คริสตจักรออกไปถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2020 นี้
ท่านสามารถร่วมนมัสการได้ ผ่านช่องทาง Line กลุ่ม, Facebook “Samray Church” และที่เวปไซต์นี้