Monthly Archives: May 2020

การนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
- อารัมภบทธรรม ยอห์น 4:23-24 และอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

- เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

- คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

- เพลง “พระคุณพระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 136

- เทศนา
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

- เพลง”ข้ามอบทุกสิ่งแด่
พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 79

- อธิษฐานขอพระพร
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

- เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

- ประกาศข่าวคริสตจักร
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– อารัมภบทธรรม ยอห์น 4:23-24 และอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136

– เทศนา ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง”ข้ามอบทุกสิ่งแด่ พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 79

– อธิษฐานขอพระพร ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักร ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
- อารัมภบทธรรม สดุดี 148:1-2 และอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

- เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ
ชีวิตคริสเตียน 1

- คำอธิษฐานของท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

- เพลง “เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

- เทศนา/อธิษฐานขอพระพร
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

- เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– อารัมภบทธรรม สดุดี 148:1-2 และอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานของท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เทศนา/อธิษฐานขอพระพร นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
- อารัมภบทธรรม เอเฟซัส 1:3-7 และอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

- เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า “
ชีวิตคริสเตียน 22

- คำอธิษฐานของท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

- เพลง “พระคริสต์นำหน้า”
ชีวิตคริสเตียน 214

- เทศนา/ขอพระพร
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

- เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– อารัมภบทธรรม เอเฟซัส 1:3-7 และอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า “ ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคริสต์นำหน้า” ชีวิตคริสเตียน 214

– เทศนา/ขอพระพร ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้า

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น.
            . . . . . . .
- บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า สดุดี 18:1-2 และอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

 

- เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

 

- คำอธิษฐานของท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

 

- เพลง “พร้อมอยู่เสมอ”  ชีวิตคริสเตียน 248

 

- เทศนา/ขอพระพร
   ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

 

- เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

 

-บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า สดุดี 18:1-2 และอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

-เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

-คำอธิษฐานของท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พร้อมอยู่เสมอ” ชีวิตคริสเตียน 248

– เทศนา/ขอพระพร ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

การนมัสการ ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

การนมัสการ
ของคริสตจักรที่ 1 สำเหร่
ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น.
            . . . . . . .
1) เพลงนำ “ถึงเวลาอธิษฐาน”
(ฝากเพลงนี้ไว้สำหรับ
พี่น้องมวลสมาชิก และเพื่อนๆ ที่จะระลึกถึงกันและกันในคำอธิษฐานด้วยนะครับ
หวังว่าเราจะสามารถกลับไปนมัสการร่วมกัน
ที่คริสตจักรของเราในเวลาไม่นานนักครับ)
             . . . . . . .

2) บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า : ผป.เพ็ญจันทร์

3) เพลง “พระเจ้าเป็นความรัก”

 
4) คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์
 
5) เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136 ข้อ 1,2,3
 
6) แบ่งปันพระวจนะ,

อธิษฐานขอพระพร :
[ฮีบรู 12:1-2 ตอนต้น.-
   เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา
หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ ...]

 
7) เพลงตอบสนอง “อาเมน”
 
8) แจ้งข่าวของคริสตจักร

1) เพลงนำ “ถึงเวลาอธิษฐาน”

2) บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า : ผป.เพ็ญจันทร์

3) เพลง “พระเจ้าเป็นความรัก”

4) คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

5) เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136 ข้อ 1,2,3

6) แบ่งปันพระวจนะ, อธิษฐานขอพระพร :

[ฮีบรู 12:1-2 ตอนต้น.-

   เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ ...]

7) เพลงตอบสนอง “อาเมน”

8) แจ้งข่าวของคริสตจักร