Daily Archives: May 2, 2020

การนมัสการ ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

การนมัสการ
ของคริสตจักรที่ 1 สำเหร่
ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
เวลา 10.00 น.
            . . . . . . .
1) เพลงนำ “ถึงเวลาอธิษฐาน”
(ฝากเพลงนี้ไว้สำหรับ
พี่น้องมวลสมาชิก และเพื่อนๆ ที่จะระลึกถึงกันและกันในคำอธิษฐานด้วยนะครับ
หวังว่าเราจะสามารถกลับไปนมัสการร่วมกัน
ที่คริสตจักรของเราในเวลาไม่นานนักครับ)
             . . . . . . .

2) บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า : ผป.เพ็ญจันทร์

3) เพลง “พระเจ้าเป็นความรัก”

 
4) คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์
 
5) เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136 ข้อ 1,2,3
 
6) แบ่งปันพระวจนะ,

อธิษฐานขอพระพร :
[ฮีบรู 12:1-2 ตอนต้น.-
   เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา
หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ ...]

 
7) เพลงตอบสนอง “อาเมน”
 
8) แจ้งข่าวของคริสตจักร

1) เพลงนำ “ถึงเวลาอธิษฐาน”

2) บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า : ผป.เพ็ญจันทร์

3) เพลง “พระเจ้าเป็นความรัก”

4) คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

5) เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136 ข้อ 1,2,3

6) แบ่งปันพระวจนะ, อธิษฐานขอพระพร :

[ฮีบรู 12:1-2 ตอนต้น.-

   เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ ...]

7) เพลงตอบสนอง “อาเมน”

8) แจ้งข่าวของคริสตจักร