Daily Archives: January 6, 2021

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะธรรมกิจจึงมีมติที่ประชุมดังนี้

1) ปิดคริสตจักรเป็นการชั่วคราว งดทำกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2021 และจะกลับมาเริ่มนมัสการอีกครั้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

2) ขอให้สมาชิกนมัสการกันเองภายในบ้าน อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเผื่อ
2.1) สมาชิกทุกท่านให้ปลอดภัยจาก covid 19
2.2) ผู้ป่วยใน รพ.ต่างๆ
2.3) คณะแพทย์ บุคลากรที่ดูแลคนป่วย
2.4) ประชากรทั่วโลก ให้ปลอดภัยจาก covid 19

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองทุกท่านและประทานการรักษาเยียวยาแก่ผู้ที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้..อาเมน

3) ในทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. สามารถร่วมนมัสการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
3.1) www.samraychurch.com
3.2) Facebook Group: Samray Church
3.3) Line Group: 171 ปี ค.จ. สำเหร่
4) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-143-2223 (คุณเอิง) หรือ Email: church1office@gmail.com

หมายเหตุ:
ท่านใดต้องการถวายทรัพย์สามารถโอนเข้าบัญชีของคริสตจักรได้ที่
“บัญชีคริสตจักรที่ 1สำเหร่ เลขบัญชี 789-6-44723-4 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ

และท่านใดต้องการใบอนุโมทนาให้ติดต่อกับเหรัญญิก ของคริสตจักร เบอร์ โทรศัพท์ 0897967038