Daily Archives: January 31, 2021

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”เดินตามไป” ชีวิตคริสเตียน 217

– เทศนา : ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง”อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร : ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวของคริสตจักร

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา

เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”เดินตามไป” ชีวิตคริสเตียน 217

– เทศนา ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

เพลง”อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

ขอพระพร ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวของคริสตจักร

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้