Daily Archives: May 2, 2021

การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง”เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ มีสหายเลิศคือพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 186

– เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง”เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ มีสหายเลิศคือพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 186

– เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

…………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้