Daily Archives: May 30, 2021

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสนชื่นใจท่ีเชื่อพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 148

-เทศนา
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักร

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 148

-เทศนา ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักร

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้