Daily Archives: July 18, 2021

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 136

-เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136

-เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้