Monthly Archives: October 2021

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าจะวางใจองค์พระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 153

– เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “พร้อมอยู่เสมอ”
ชีวิตคริสเตียน 248

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าจะวางใจองค์พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 153

– เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “พร้อมอยู่เสมอ” ชีวิตคริสเตียน 248

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน”
ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า”
ชีวิตคริสเตียน 213

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” ชีวิตคริสเตียน 213

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า”
ชีวิตคริสเตียน 192

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ดุจเพชรพลอยในมงกุฎ”
ชีวิตคริสเตียน 120

-เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “ส่องสว่าง”
ชีวิตคริสเตียน 253

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””

-บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า” ชีวิตคริสเตียน 192

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ดุจเพชรพลอยในมงกุฎ” ชีวิตคริสเตียน 120

-เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “ส่องสว่าง” ชีวิตคริสเตียน 253

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้