Daily Archives: March 20, 2022

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา”
ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน”
ชีวิตคริสเตียน 2

– เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า”
ชีวิตคริสเตียน 213

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน” ชีวิตคริสเตียน 2

– เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” ชีวิตคริสเตียน 213

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378