การนมัสการพระเจ้า
อาทิตย์ทางตาล Palm Sunday
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูผู้งามเลิศ”
ชีวิตคริสเตียน 14

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน
ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “เร่งทำงานเพราะจวนค่ำคืน”
ชีวิตคริสเตียน 247

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักรสำเหร่

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูผู้งามเลิศ” ชีวิตคริสเตียน 14

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “เร่งทำงานเพราะจวนค่ำคืน” ชีวิตคริสเตียน 247

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักรสำเหร่

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378