Daily Archives: May 15, 2022

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขออยู่ใกล้พระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 75

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน”
ชีวิตคริสเตียน 181

– เทศนา
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ข้าฯยึดมั่นในคำสัญญา”
ชีวิตคริสเตียน 28

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขออยู่ใกล้พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 75

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน” ชีวิตคริสเตียน 181

– เทศนา ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ข้าฯยึดมั่นในคำสัญญา” ชีวิตคริสเตียน 28

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378