Author Archives: mr_anuchitc

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน” ชีวิตคริสเตียน 182

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

– เพลง “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 148

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน” ชีวิตคริสเตียน 182

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

– เพลง “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 148

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง”เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ มีสหายเลิศคือพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 186

– เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง”เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ มีสหายเลิศคือพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 186

– เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

…………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง”สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเปรียบดังศิลา”ชีวิตคริสเตียน 85

– เทศนา
อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง”พระคริสต์นำหน้า”
ชีวิตคริสเตียน 214

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง”สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเปรียบดังศิลา”ชีวิตคริสเตียน 85

– เทศนา อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง”พระคริสต์นำหน้า” ชีวิตคริสเตียน 214

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

ประกาศเรื่องการปิดคริสตจักรชั่วคราวเรื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19

ประกาศเรื่องการปิดคริสตจักรชั่วคราวเรื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 ยังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้สอดคล้องกับการขอความร่วมมือจากทางรัฐบาลให้งดการรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
ทางคณะธรรมกิจของคริสตจักรมีมติดังนี้:-
1) ปิดคริสตจักรเป็นการชั่วคราว งดทำกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2021 และจะกลับมาเริ่มนมัสการอีกครั้งวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2021
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

2) ขอให้สมาชิกนมัสการกันเองภายในบ้าน อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเผื่อ
2.1) สมาชิกทุกท่านให้ปลอดภัยจาก covid 19
2.2) ผู้ป่วยใน รพ.ต่างๆ
2.3) คณะแพทย์ บุคลากรที่ดูแลคนป่วย
2.4) ประชากรทั่วโลก ให้ปลอดภัยจาก covid 19

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองทุกท่านและประทานการรักษาเยียวยาแก่ผู้ที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้..อาเมน

3) ในทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. สามารถร่วมนมัสการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
3.1) www.samraychurch.com
3.2) Facebook Group: Samray Church
3.3) Line Group: 171 ปี ค.จ. สำเหร่
4) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-143-2223 (คุณเอิง) หรือ Email: church1office@gmail.com

หมายเหตุ:
ท่านใดต้องการถวายทรัพย์สามารถโอนเข้าบัญชีของคริสตจักรได้ที่
“บัญชีคริสตจักรที่ 1สำเหร่ เลขบัญชี 789-6-44723-4 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ

และท่านใดต้องการใบอนุโมทนาให้ติดต่อกับเหรัญญิก ของคริสตจักร เบอร์ โทรศัพท์ 0897967038

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”เดินตามไป” ชีวิตคริสเตียน 217

– เทศนา : ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง”อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร : ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวของคริสตจักร

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา

เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”เดินตามไป” ชีวิตคริสเตียน 217

– เทศนา ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

เพลง”อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

ขอพระพร ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวของคริสตจักร

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์

เพลง”สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 10

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 148

– เทศนา ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

เพลง”ข้าฯยึดมั่นในคำสัญญา” ชีวิตคริสเตียน 28

ขอพระพร ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์

เพลง”สาธุนามฤทธิ์พระเยซู คริสต์” ชีวิตคริสเตียน 10

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสนชื่นใจท่ีเชื่อพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 148

– เทศนา ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

เพลง”ข้าฯยึดมั่นในคำสัญญา” ชีวิตคริสเตียน 28

ขอพระพร ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

  • หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 คริสตจักรจำเป็นต้องปิดชั่วคราว ท่านใดประสงค์จะถวายทรัพย์ในแต่ละอาทิตย์หรือกรณีพิเศษประการใด โปรดติดต่อตามนี้ได้

การนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2021 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้าคริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021 เวลา 10.00 น.

. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา

เพลง”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์”
ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

เพลง”ขอพระเยซูโปรดนำหน้า”
ชีวิตคริสเตียน 216

ขอพระพร
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา

เพลง”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

เพลง”ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” ชีวิตคริสเตียน 216

ขอพระพร ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

การนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2021 เวลา 10.00 น

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2021
เวลา 10.00 น.

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “จงรีบเข้าประจำการ” ชีวิตคริสเตียน 244

– เทศนา/ขอพระพร นพ.ปรีดาโมทนาพระคุณ

เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะธรรมกิจจึงมีมติที่ประชุมดังนี้

1) ปิดคริสตจักรเป็นการชั่วคราว งดทำกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2021 และจะกลับมาเริ่มนมัสการอีกครั้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

2) ขอให้สมาชิกนมัสการกันเองภายในบ้าน อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานเผื่อ
2.1) สมาชิกทุกท่านให้ปลอดภัยจาก covid 19
2.2) ผู้ป่วยใน รพ.ต่างๆ
2.3) คณะแพทย์ บุคลากรที่ดูแลคนป่วย
2.4) ประชากรทั่วโลก ให้ปลอดภัยจาก covid 19

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองทุกท่านและประทานการรักษาเยียวยาแก่ผู้ที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้..อาเมน

3) ในทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. สามารถร่วมนมัสการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
3.1) www.samraychurch.com
3.2) Facebook Group: Samray Church
3.3) Line Group: 171 ปี ค.จ. สำเหร่
4) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-143-2223 (คุณเอิง) หรือ Email: church1office@gmail.com

หมายเหตุ:
ท่านใดต้องการถวายทรัพย์สามารถโอนเข้าบัญชีของคริสตจักรได้ที่
“บัญชีคริสตจักรที่ 1สำเหร่ เลขบัญชี 789-6-44723-4 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ

และท่านใดต้องการใบอนุโมทนาให้ติดต่อกับเหรัญญิก ของคริสตจักร เบอร์ โทรศัพท์ 0897967038

ประกาศเรื่องยกเลิกการนมัสการออนไลน์และการเปิดนมัสการที่พระวิหาร

ประกาศ...
เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้เราจะได้กลับมาร่วมนมัสการที่พระวิหารของคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ตามปกติแล้ว จึงขอแจ้งงดการนมัสการแบบออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับ

สำหรับข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมนมัสการเพื่อห่างไกลเชื้อไวรัส Covid 19 โดยทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัย
2. ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. วัดอุณหภูมิ ห้ามเกิน37.5 องศาเซลเซียส
5. งดใช้หนังสือเพลงต่างๆ โดยดูเนื้อร้องได้จากจอหน้าธรรมาสน์
6. นั่งในที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อรักษาระยะห่าง
7. ใช้ทางเข้าและออกตามที่กำหนดไว้

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่