Category Archives: การนมัสการพระเจ้า

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “โปรดล้างใจข้า”
ชีวิตคริสเตียน 91

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป”
ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “โปรดล้างใจข้า” ชีวิตคริสเตียน 91

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “โดยความเชื่อข้าได้เห็น”
ชีวิตคริสเตียน 141

– เทศนา
อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “โดยความเชื่อข้าได้เห็น” ชีวิตคริสเตียน 141

– เทศนา อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขออยู่ใกล้พระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 75

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน”
ชีวิตคริสเตียน 181

– เทศนา
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ข้าฯยึดมั่นในคำสัญญา”
ชีวิตคริสเตียน 28

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขออยู่ใกล้พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 75

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน” ชีวิตคริสเตียน 181

– เทศนา ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ข้าฯยึดมั่นในคำสัญญา” ชีวิตคริสเตียน 28

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน: ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล
– เพลง “จงสรรเสริญพระนาม” ชีวิตคริสเตียน 168
– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล: ศจ.ประยูร คาระวานนท์
– เพลง “เรามีเรื่องราวจะกล่าวแก่ประชาชาติ” ชีวิตคริสเตียน 257
– เทศนา: ศจ.ชาติชาย จารุวาที
– เพลง “ส่องสว่าง” ชีวิตคริสเตียน 253
– ขอพระพร
– เพลงตอบสนอง “อาเมน”
“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน: ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “จงสรรเสริญพระนาม” ชีวิตคริสเตียน 168

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล: ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “เรามีเรื่องราวจะกล่าวแก่ประชาชาติ” ชีวิตคริสเตียน 257

– เทศนา: ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “ส่องสว่าง” ชีวิตคริสเตียน 253

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า”
ชีวิตคริสเตียน 178

– เทศนา
ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูล

– เพลง “เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักรสำเหร่

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า” ชีวิตคริสเตียน 178

– เทศนา ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูล

– เพลง “เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักรสำเหร่

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

วันแห่งชัยชนะ (Easter)
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูคืนชีพวันนี้”
ชีวิตคริสเตียน 107

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ผู้เป็น”
ชีวิตคริสเตียน 108

-เพลงพิเศษ
สมาชิกคริสตจักรท่ี 1 สำเหร่

– เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “โปรดนำไปถึงกางเขน”
ชีวิตคริสเตียน 215

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูคืนชีพวันนี้” ชีวิตคริสเตียน 107

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ผู้เป็น” ชีวิตคริสเตียน 108

-เพลงพิเศษ สมาชิกคริสตจักรท่ี 1 สำเหร่

– เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “โปรดนำไปถึงกางเขน” ชีวิตคริสเตียน 215

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
อาทิตย์ทางตาล Palm Sunday
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูผู้งามเลิศ”
ชีวิตคริสเตียน 14

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน
ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “เร่งทำงานเพราะจวนค่ำคืน”
ชีวิตคริสเตียน 247

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักรสำเหร่

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูผู้งามเลิศ” ชีวิตคริสเตียน 14

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “เร่งทำงานเพราะจวนค่ำคืน” ชีวิตคริสเตียน 247

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักรสำเหร่

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ข้าจะวางใจองค์พระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 153

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูรักฉัน”
ชีวิตคริสเตียน 122

– เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”
ชีวิตคริสเตียน 124

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ข้าจะวางใจองค์พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 153

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูรักฉัน” ชีวิตคริสเตียน 122

– เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน” ชีวิตคริสเตียน 124

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน”
ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 136

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร”
ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน”
ชีวิตคริสเตียน 182

– พระวจนะในการเทศนา
สุดดี 90:1-12

– เทศนา
ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน” ชีวิตคริสเตียน 182

– พระวจนะในการเทศนา สุดดี 90:1-12

– เทศนา ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้