Category Archives: การนมัสการพระเจ้า

การนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
การนมัสการ (วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.)
          . . . . . . . .
1) ชีวิตคริสเตียน 226 ข้อ 1 และ 2 “ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู”
2) อธิษฐาน : ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล
3) ชีวิตคริสเตียน 108 ข้อ 1 กับข้อ 3 “ผู้เป็น”
4) แบ่งปันพระวจนะ...
   อธิษฐานขอพระพร : ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล
5) เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

1) ชีวิตคริสเตียน 226 ข้อ 1 และ 2 “ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู”

2) อธิษฐาน : ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

3) ชีวิตคริสเตียน 108 ข้อ 1 กับข้อ 3 “ผู้เป็น”

4) แบ่งปันพระวจนะ… อธิษฐานขอพระพร : ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

5) เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

การนมัสการพระเจ้าในวันแห่งชัยชนะ (Easter)

การนมัสการพระเจ้าในวันแห่งชัยชนะ (Easter)
อาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.
- - - - - - - - -
1) ชีวิตคริสเตียน 107 ข้อ 1 และ 2 “พระเยซูคืนชีพวันนี้”
2) คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์
3) เพลง “เพราะพระองค์ทรงอยู่”
4) แบ่งปันพระวจนะ : ศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์ (คลิป 1 และ 2)
5) ขอพระพร : ศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์ (คลิปที่ 3)
6) เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

1) ชีวิตคริสเตียน 107 ข้อ 1 และ 2 “พระเยซูคืนชีพวันนี้”

2) คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

3) เพลง “เพราะพระองค์ทรงอยู่”

4) แบ่งปันพระวจนะ : ศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์ (คลิป 1 และ 2)

5) ขอพระพร : ศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์ (คลิปที่ 3)

6) เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

การนมัสการพิเศษ Good Friday ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 เวลา 19.00 น. (Online)

การนมัสการพิเศษ Good Friday วันศุกร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 19.00 น.
- เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 215 ข้อ 1 และข้อ 4 โปรดนำไปถึงกางเขน
- พระวจนะน้อมนำ : ผป.เพ็ญจันทร์
- เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 104 ข้อ 1 ไม้กางเขนโบราณ
- แบ่งปันพระวจนะ
และอธิษฐานขอพระพร : ผป.เพ็ญจันทร์
- เพลงตอบสนอง พระเจ้าเป็นความรัก

1) เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 215 ข้อ 1 และข้อ 4 โปรดนำไปถึงกางเขน

2) พระวจนะน้อมนำ : ผป.เพ็ญจันทร์

3) เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน 104 ข้อ 1 ไม้กางเขนโบราณ

4) แบ่งปันพระวจนะ และอธิษฐานขอพระพร : ผป.เพ็ญจันทร์

5) เพลงตอบสนอง พระเจ้าเป็นความรัก

การนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น. Palm Sunday
1. เพลง เราจะเดินในทางของพระเยซู
2. คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
3. เพลง โฮซันนา
4. แบ่งปันพระวจนะ /อธิษฐานขอพระพร
5. เพลงตอบสนอง อาเมน

1) เพลง เราจะเดินในทางของพระเยซู

2) คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล

3) เพลง โฮซันนา

4) แบ่งปันพระวจนะ /อธิษฐานขอพระพร

5) เพลงตอบสนอง อาเมน

การนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้าคริสตจักรที่ 1 สำเหร่
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2020 เวลา 10.00 น.
– เพลง พระคริสต์รักคุณ
– เพลง พักพิงในพระเจ้า
อธิษฐาน แบ่งปันพระวจนะ
และอธิษฐานขอพระพร
– เพลง พระเจ้าเป็นความรัก

1) เพลงสรรเสริญ – พระคริสต์รักคุณ

2) เพลงสรรเสริญ – พักพิงในพระเจ้า

3) อธิษฐาน แบ่งปันพระวจนะ และอธิษฐานขอพระพร

4) เพลงสรรเสริญ – พระเจ้าเป็นความรัก