การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน”
ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 136

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา”
ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน”
ชีวิตคริสเตียน 2

– เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า”
ชีวิตคริสเตียน 213

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน” ชีวิตคริสเตียน 2

– เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” ชีวิตคริสเตียน 213

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร”
ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐาน
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน”
ชีวิตคริสเตียน 182

– พระวจนะในการเทศนา
สุดดี 90:1-12

– เทศนา
ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– อารัมภบทธรรมและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐาน ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน” ชีวิตคริสเตียน 182

– พระวจนะในการเทศนา สุดดี 90:1-12

– เทศนา ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 ยังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางคณะธรรมกิจของคริสตจักรมีมติดังนี้:-
1) ปิดคริสตจักรเป็นการชั่วคราว งดทำกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2022 เป็นเบื้องต้นไว้ก่อน

2) เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสตจักร
ขอให้มวลสมาชิกได้ร่วมนมัสการทางออนไลน์พร้อมกัน
ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ดังเช่นที่เคยปฏิบัติเป็นปกติตามช่องทางออนไลน์ต่างๆดังนี้
2.1) www.samraychurch.com
2.2) Facebook Group: Samray Church
2.3) Line Group ต่างๆของคริสตจักร เช่น 171 ปี คจ. สำเหร่,สตรี,ชาโลม,อื่นๆ

สำหรับการนมัสการ และการอธิษฐานนอกเหนือจากนี้
ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
หรือแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละครอบครัวที่จะพึงปฏิบัติเป็นอีกส่วนหนึ่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-143-2223 (คุณเอิง) หรือ Email: church1office@gmail.com

หมายเหตุ:
ท่านใดต้องการถวายทรัพย์สามารถโอนเข้าบัญชีของคริสตจักรได้ที่
“บัญชีคริสตจักรที่ 1สำเหร่ เลขบัญชี 091-2-312378 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ

และท่านใดต้องการใบอนุโมทนาให้ติดต่อกับเหรัญญิก ของคริสตจักร เบอร์ โทรศัพท์ 089-796-7038

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน..อาเมน

ประกาศ…

เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายนนี้เราจะได้กลับมาร่วมนมัสการที่พระวิหารของคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ตามปกติแล้ว จึงขอแจ้งงดการนมัสการแบบออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับ

สำหรับข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมนมัสการเพื่อห่างไกลเชื้อไวรัส Covid 19 โดยทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัย
2. ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. วัดอุณหภูมิ ห้ามเกิน37.5 องศาเซลเซียส
5. งดใช้หนังสือเพลงต่างๆ โดยดูเนื้อร้องได้จากจอหน้าธรรมาสน์
6. นั่งในที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อรักษาระยะห่าง
7. ใช้ทางเข้าและออกตามที่กำหนดไว้

คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ความรักของพระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 127

-เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”อยู่ด้วยเรื่อยไป”
ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ความรักของพระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 127

-เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้ายิ่งใหญ่”
ชีวิตคริสเตียน 13

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน”
ชีวิตคริสเตียน 206

-เทศนา
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง ”นับพระพร”
ชีวิตคริสเตียน 171

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้ายิ่งใหญ่” ชีวิตคริสเตียน 13

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

-เทศนา ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง ”นับพระพร” ชีวิตคริสเตียน 171

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “แต่ข้ารู้จักพระองค์ท่ีข้าเชื่อ”
ชีวิตคริสเตียน 193

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
ชีวิตคริสเตียน 77

– เทศนา
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

– เพลง “โปรดล้างใจข้า”
ชีวิตคริสเตียน 91

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “แต่ข้ารู้จักพระองค์ท่ีข้าเชื่อ” ชีวิตคริสเตียน 193

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” ชีวิตคริสเตียน 77

– เทศนา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

– เพลง “โปรดล้างใจข้า” ชีวิตคริสเตียน 91

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าจะวางใจองค์พระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 153

– เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “พร้อมอยู่เสมอ”
ชีวิตคริสเตียน 248

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าจะวางใจองค์พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 153

– เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง “พร้อมอยู่เสมอ” ชีวิตคริสเตียน 248

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน”
ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า”
ชีวิตคริสเตียน 213

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

– เพลง “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” ชีวิตคริสเตียน 213

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้