การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เชื่อเถิดเท่านั้น”
ชีวิตคริสเตียน 154

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “เมื่อข้าคิดถึงองค์พระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 118

-เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
ชีวิตคริสเตียน 194

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เชื่อเถิดเท่านั้น” ชีวิตคริสเตียน 154

– เพลง “เมื่อข้าคิดถึงองค์พระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 118

-เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่” ชีวิตคริสเตียน 194

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

ระเบียบนมัสการ พ ร ะ เ จ้ า
“172 ปี แห่งการจัดตั้ง
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่”
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “รากฐานของคริสตจักรแท้”
ชีวิตคริสเตียน 25

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
ชีวิตคริสเตียน 12

-เทศนา
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง ”คริสตจักรสำเหร่”

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “รากฐานของคริสตจักรแท้” ชีวิตคริสเตียน 25

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” ชีวิตคริสเตียน 12

-เทศนา ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง ”คริสตจักรสำเหร่”

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูผู้งามเลิศ”
ชีวิตคริสเตียน 14

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูรักฉัน”
ชีวิตคริสเตียน 122

-เทศนา
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

– เพลง ”แห่งใดๆท่ีพระคริสต์อยู่ด้วย”
ชีวิตคริสเตียน 255

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “พระเยซูผู้งามเลิศ” ชีวิตคริสเตียน 14

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูรักฉัน” ชีวิตคริสเตียน 122

-เทศนา นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

– เพลง ”แห่งใดๆท่ีพระคริสต์อยู่ด้วย” ชีวิตคริสเตียน 255

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขอจงถวายมงกุฎแด่
พระคริสต์”
ชีวิตคริสเตียน 7

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป”
ชีวิตคริสเตียน 176

-เทศนา
ศจ.สมชาย ส่องทางธรรม

– เพลง ”สุขสันต์น่าอัศจรรย์”
ชีวิตคริสเตียน 157

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “ขอจงถวายมงกุฎแด่ พระคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 7

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

-เทศนา ศจ.สมชาย ส่องทางธรรม

– เพลง ”สุขสันต์น่าอัศจรรย์” ชีวิตคริสเตียน 157

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

……………………………….
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์”
ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน”
ชีวิตคริสเตียน 206

-เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

-เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้ายิ่งใหญ่”
ชีวิตคริสเตียน 13

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน”
ชีวิตคริสเตียน 181

-เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”โปรดล้างใจข้า”
ชีวิตคริสเตียน 91

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “พระเจ้ายิ่งใหญ่” ชีวิตคริสเตียน 13

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “อย่าหยุดอ้อนวอน” ชีวิตคริสเตียน 181

-เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”โปรดล้างใจข้า” ชีวิตคริสเตียน 91

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

……………………………….
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
ชีวิตคริสเตียน 12

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน”
ชีวิตคริสเตียน 182

-เทศนา
ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

– เพลง ”ถ้าพระเยซูเสด็จมาวันนี้”
ชีวิตคริสเตียน 116

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าว

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” ชีวิตคริสเตียน 12

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน” ชีวิตคริสเตียน 182

-เทศนา ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

– เพลง ”ถ้าพระเยซูเสด็จมาวันนี้” ชีวิตคริสเตียน 116

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าว

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 136

-เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136

-เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง ”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

-เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง ”รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน” ชีวิตคริสเตียน 124

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง ”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

-เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง ”รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน” ชีวิตคริสเตียน 124

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

เรียนสมาชิกคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ขณะนี้บัญชีของคริสตจักรได้ปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วคือ

บัญชี คริสตจักรที่1 สำเหร่ เลขที่ 091- 2-31237-8 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินถวายเข้าบัญชีดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มน.ชีวิน มังกรพันธุ์
เหรัญญิก
0897967038

 

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร”
ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเป็นร่มเย็น ของข้า”
ชีวิตคริสเตียน 178

-เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” ชีวิตคริสเตียน 77

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเป็นร่มเย็น ของข้า” ชีวิตคริสเตียน 178

-เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” ชีวิตคริสเตียน 77

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ขอสะสมเงินถวายไว้ เมื่อบัญชีใหม่ของคริสตจักรเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบต่อไป