การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
ชีวิตคริสเตียน 12

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน”
ชีวิตคริสเตียน 182

-เทศนา
ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

– เพลง ”ถ้าพระเยซูเสด็จมาวันนี้”
ชีวิตคริสเตียน 116

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าว

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” ชีวิตคริสเตียน 12

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “เมื่ออธิษฐาน” ชีวิตคริสเตียน 182

-เทศนา ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

– เพลง ”ถ้าพระเยซูเสด็จมาวันนี้” ชีวิตคริสเตียน 116

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าว

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 136

-เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” ชีวิตคริสเตียน 1

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระคุณพระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 136

-เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง ”เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ถวายได้ตามบัญชีนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง ”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

-เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง ”รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน” ชีวิตคริสเตียน 124

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง ”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

-เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง ”รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน” ชีวิตคริสเตียน 124

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

เรียนสมาชิกคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ขณะนี้บัญชีของคริสตจักรได้ปรับเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วคือ

บัญชี คริสตจักรที่1 สำเหร่ เลขที่ 091- 2-31237-8 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินถวายเข้าบัญชีดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มน.ชีวิน มังกรพันธุ์
เหรัญญิก
0897967038

 

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร”
ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเป็นร่มเย็น ของข้า”
ชีวิตคริสเตียน 178

-เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” ชีวิตคริสเตียน 77

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร” ชีวิตคริสเตียน 2

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเยซูเป็นร่มเย็น ของข้า” ชีวิตคริสเตียน 178

-เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง ”ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” ชีวิตคริสเตียน 77

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร ขอสะสมเงินถวายไว้ เมื่อบัญชีใหม่ของคริสตจักรเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอเชิญไหว้กษัตริย์” ชีวิตคริสเตียน 3

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”พระคริสต์นำหน้า”
ชีวิตคริสเตียน 214

-เทศนา
ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

– เพลง ”แห่งใดๆท่ีพระคริสต์อยู่ด้วย” ชีวิตคริสเตียน 255

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอเชิญไหว้กษัตริย์” ชีวิตคริสเตียน 3

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”พระคริสต์นำหน้า” ชีวิตคริสเตียน 214

-เทศนา ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

– เพลง ”แห่งใดๆท่ีพระคริสต์อยู่ด้วย” ชีวิตคริสเตียน 255

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

แจ้งข่าวจากเหรัญญิก
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

เนื่องจากจะมีการควบรวมธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารทีเอ็มบีธนชาตในวันที่ 5 ก.ค. 2564 นี้ ดังนั้นจึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.บัญชี คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ เลขที่ 789 6 44723 4 สำนักสวนมะลิ จะใช้ในการรับโอนเงินได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

2. เลขที่บัญชีใหม่ของคริสตจักรในนามของธนาคารทีเอ็มบีธนชาตอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนระบบ

3.หากทราบเลขบัญชีใหม่แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มน.ชีวิน มังกรพันธุ์
08-9796-7038

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 10

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

-เทศนา
ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง”เดินตามไป”
ชีวิตคริสเตียน 217

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง “สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 10

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

-เทศนา ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

– เพลง”เดินตามไป” ชีวิตคริสเตียน 217

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

แจ้งข่าวจากเหรัญญิก
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

เนื่องจากจะมีการควบรวมธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารทีเอ็มบีธนชาตในวันที่ 5 ก.ค. 2564 นี้ ดังนั้นจึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.บัญชี คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ เลขที่ 789 6 44723 4 สำนักสวนมะลิ จะใช้ในการรับโอนเงินได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

2. เลขที่บัญชีใหม่ของคริสตจักรในนามของธนาคารทีเอ็มบีธนชาตอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนระบบ

3.หากทราบเลขบัญชีใหม่แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มน.ชีวิน มังกรพันธุ์
08-9796-7038

การนมัสการพระเจ้า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ อาทิตย์ที่ 13 ถุนายน 2021 เวลา 10.00 น.

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 13 ถุนายน 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 7

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสงแห่งจิตข้าฯ”
ชีวิตคริสเตียน 5

-เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “ข้าต้องการพระเยซู”
ชีวิตคริสเตียน 61

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์” ชีวิตคริสเตียน 7

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสงแห่งจิตข้าฯ” ชีวิตคริสเตียน 5

-เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “ข้าต้องการพระเยซู” ชีวิตคริสเตียน 61

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา
ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.ยุทธนา วัฒนมงคล

– เพลง”วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์” ชีวิตคริสเตียน 15

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน” ชีวิตคริสเตียน 206

– เทศนา ศจ.ชาติชาย จารุวาที

– เพลง “เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “อาเมน”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสนชื่นใจท่ีเชื่อพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 148

-เทศนา
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักร

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้า และอธิษฐานเปิด ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา” ชีวิตคริสเตียน 18

– คำอธิษฐานจากท่านศิษยาภิบาล : ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง”แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”ชีวิตคริสเตียน 148

-เทศนา ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศข่าวคริสตจักร

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักร โปรดติดต่อได้ตามนี้