การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023
ผู้เชื่อใหม่รับบัพติศมา 3 ท่าน:
1.คุณจักรี ตามะณี
2.คุณรวีวรรณ วัฒนมงคล
3.คุณขวัญเรือน คำโม
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นๆในด้านความเชื่อและการรับใช้พระองค์ครับ…อาเมน