การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “โดยความเชื่อข้าได้เห็น”
ชีวิตคริสเตียน 141

– เทศนา
อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “โดยความเชื่อข้าได้เห็น” ชีวิตคริสเตียน 141

– เทศนา อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378