การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “โปรดล้างใจข้า”
ชีวิตคริสเตียน 91

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป”
ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “โปรดล้างใจข้า” ชีวิตคริสเตียน 91

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378