รูปภาพโบสถ์

รูปพระวิหารในยุคต่างๆ

พระวิหารหลังแรก สร้างในปีค.ศ. 1860

พระวิหารในยุคถัดมา (รูปถ่ายตัวพระวิหารในปีค.ศ. 2005)

พระวิหารในปีค.ศ. 2009 (ช่วงเริ่มต้นของการบูรณะคริสตจักร)

การบูรณะพระวิหารช่วงปีค.ศ. 2009 - 2011

พระวิหารในยุคปัจจุบัน