วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2023
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกมัคนายก
“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่าน ที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญา เราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้”
‭‭กิจการ‬ ‭6‬:‭3
พิธีแต่งตั้งมัคนายกคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ (วาระปี 2022 ถึง 2025) คุณบัญญัติ เรือนสุข เป็นมัคนายกคนที่เจ็ดของคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังในการรับใช้ในพันธกิจต่างๆของคริสตจักรให้เกิดผลอันดีและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์…อาเมน