การนมัสการพระเจ้าเนื่องในคืนวันคริสตสมภพ (Candlelight Service)

"พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงทซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น” - ลูกา 2:14
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในคืนวันคริสตสมภพ (Candlelight Service)
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น.
คริสต์มาสเป็นเวลา...