Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” ประมวลภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
ประมวลภาพการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ “174 ปี แห่งพระพร” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่ โดยผป.ชีวิน มังกรพันธุ์

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” เพลงพิเศษโดยคณะรวีวารศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
เพลงพิเศษโดยคณะรวีวารศึกษา

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 1

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 2

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 3

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกวันครบรอบการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ 174 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกวันครบรอบการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ 174 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10:00 น.

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023
ผู้เชื่อใหม่รับบัพติศมา 3 ท่าน:
1.คุณจักรี ตามะณี
2.คุณรวีวรรณ วัฒนมงคล
3.คุณขวัญเรือน คำโม
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นๆในด้านความเชื่อและการรับใช้พระองค์ครับ…อาเมน
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2023
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกมัคนายก
“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่าน ที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญา เราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้”
‭‭กิจการ‬ ‭6‬:‭3
พิธีแต่งตั้งมัคนายกคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ (วาระปี 2022 ถึง 2025) คุณบัญญัติ เรือนสุข เป็นมัคนายกคนที่เจ็ดของคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังในการรับใช้ในพันธกิจต่างๆของคริสตจักรให้เกิดผลอันดีและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์…อาเมน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2023

คณะสตรีคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “สามัคคี – รับใช้” โดยเชิญ ศจ.พูลสุข เศรษฐโสภณกุลมาเป็นวิทยากร

พันธกิจ l Missions
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสืบทอดมรดกแห่งความเชื่อโดย
1. นมัสการอย่างถูกต้อง
2. สร้างชีวิตสมาชิกด้วยพระวจนะ
3. ถวายทรัพย์ เวลา และความสามารถในการรับใช้
4. มีภาระใจในการประกาศ
5. มีสามัคคีธรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ l Vision
สืบทอดมรดกแห่งความเชื่อและความรัก
โดยการเสริมสร้างสมาชิก
ด้วยการใช้พระวจนะของพระเจ้า
นำไปสู่การเกิดผลสมบูรณ์