การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ

เขาจะเรียกท่านว่า "อิมมานูเอล” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” - มัทธิว 1:23
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น.
ขอพระพรอันเต็มล้นของพระเจ้าและสันติสุขที่มาจากพระองค์จะอยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกท่าน...Merry Christmas ครับ