Tag Archives: Easter

การนมัสการพระเจ้า “วันแห่งชัยชนะ (วันคืนพระชนม์)“ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024

”ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบและนางสะโลเม ซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ เวลารุ่งเช้า วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้น เขาก็มาถึงอุโมงค์และเขาพูดกันอยู่ว่า "ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์" เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้น กลิ้งออกแล้ว เพราะเป็นก้อนหินโตมาก ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึง ฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่า "อย่าตกตะลึงเลย พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด“ มาระโก 16: 1-6

การนมัสการพระเจ้า “วันแห่งชัยชนะ (วันคืนพระชนม์)“ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10:00 น

การนมัสการพระเจ้า “วันศุกร์ประเสริฐ" (Good Friday) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024

"เวลานั้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดิน จนถึงบ่ายสามโมง
ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์" ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนม์
ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้น จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า "แท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรม"
คนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการณ์นั้น เมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไป
คนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์ และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้น" - ลูกา 23: 44 - 49
การนมัสการพระเจ้า “วันศุกร์ประเสริฐ" (Good Friday) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19:00 น

การนมัสการพระเจ้า “อาทิตย์ทางตาล” ( Palm Sunday) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024

“โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด”
การนมัสการพระเจ้า “อาทิตย์ทางตาล” ( Palm Sunday) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10:00 น.
เพลงพิเศษโดยคณะรวีวารศึกษา