พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ l Missions
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสืบทอดมรดกแห่งความเชื่อโดย
1. นมัสการอย่างถูกต้อง
2. สร้างชีวิตสมาชิกด้วยพระวจนะ
3. ถวายทรัพย์ เวลา และความสามารถในการรับใช้
4. มีภาระใจในการประกาศ
5. มีสามัคคีธรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ l Vision
สืบทอดมรดกแห่งความเชื่อและความรัก
โดยการเสริมสร้างสมาชิก
ด้วยการใช้พระวจนะของพระเจ้า
นำไปสู่การเกิดผลสมบูรณ์

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2024 🙏พิธีรับบัพติศมา

“จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคุณพระเจ้า ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพเจ้า ในคณะผู้เที่ยงธรรม ในชุมนุมชน พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติ และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” - สดุดี 111: 1, 3
การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2024
🙏พิธีรับบัพติศมา:
1. คุณเจนจิรา เจริญการไกร
2. คุณศรัญญา จรรยาธนโชติ
3. คุณชลธิสา วิทยาดิลก
4. คุณอัยยาฬิทฐภ์ อินทร์ธิราช
ขอยินดีต้อนรับทั้ง 4 ท่านเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร ขอพระเจ้าอวยพระพรและทรงนำในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างมั่นคงครับ..อาเมน

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 “วันระลึกมัคนายก”

“จงมอบพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้า จงนำเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์ จงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้า” 1 พงศาวดาร 16:29
การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 “วันระลึกมัคนายก”
สาธุการแด่องค์พระบิดาเจ้า…ขอพระองค์ได้โปรดอวยพระพรให้กับพี่น้องคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ทุกท่าน ขอทรงประทานกำลัง สติปัญญาและความรอบคอบในการทำพันธกิจต่างๆของพระเจ้าให้เกิดผลสำเร็จได้ด้วยดี
โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเต็มด้วยผลของพระวิญญาณของพระองค์…อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

การนมัสการพระเจ้า “วันแห่งชัยชนะ (วันคืนพระชนม์)“ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024

”ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบและนางสะโลเม ซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ เวลารุ่งเช้า วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้น เขาก็มาถึงอุโมงค์และเขาพูดกันอยู่ว่า "ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์" เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้น กลิ้งออกแล้ว เพราะเป็นก้อนหินโตมาก ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึง ฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่า "อย่าตกตะลึงเลย พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด“ มาระโก 16: 1-6

การนมัสการพระเจ้า “วันแห่งชัยชนะ (วันคืนพระชนม์)“ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10:00 น

การนมัสการพระเจ้า “วันศุกร์ประเสริฐ" (Good Friday) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024

"เวลานั้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดิน จนถึงบ่ายสามโมง
ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์" ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนม์
ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้น จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า "แท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรม"
คนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการณ์นั้น เมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไป
คนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์ และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้น" - ลูกา 23: 44 - 49
การนมัสการพระเจ้า “วันศุกร์ประเสริฐ" (Good Friday) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19:00 น

การนมัสการพระเจ้า “อาทิตย์ทางตาล” ( Palm Sunday) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024

“โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด”
การนมัสการพระเจ้า “อาทิตย์ทางตาล” ( Palm Sunday) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10:00 น.
เพลงพิเศษโดยคณะรวีวารศึกษา

กำหนดการนมัสการพระเจ้า “วันอีสเตอร์” (วันแห่งชัยชนะ) ณ คริสตจักรที่ 1 สำเหร่

- อาทิตย์ทางตาล วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10:00 น.
- ศุกร์ประเสริฐ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19:00 น.
- รุ่งอรุณอีสเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 5:30 น.
- นมัสการอีสเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10:00 น.

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

“ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆ ความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยในพระนิเวศของพระองค์ เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข” - สดุดี 84: 1,4,12
การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024
🙏พิธีรับบัพติศมา:
1. คุณพีค หงษ์ปาน
2. แพทย์หญิง บุณยาพร เพชรปานกัน
ขอยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร ขอพระเจ้าอวยพระพรและทรงนำในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างมั่นคงครับ..อาเมน

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในคืนวันคริสตสมภพ (Candlelight Service)

"พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงทซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น” - ลูกา 2:14
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในคืนวันคริสตสมภพ (Candlelight Service)
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น.
คริสต์มาสเป็นเวลา...

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ

เขาจะเรียกท่านว่า "อิมมานูเอล” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” - มัทธิว 1:23
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น.
ขอพระพรอันเต็มล้นของพระเจ้าและสันติสุขที่มาจากพระองค์จะอยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกท่าน...Merry Christmas ครับ

การนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2023

"เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าผู้ใดเชื่อในพระองค์ก็จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16)
การนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2023
ขอพระเจ้าทรงประทานพระพรอันอุดมให้แก่พี่น้องทุกท่านเนื่องในโอกาสคริสต์มาสนี้
🎄🎄🎄 Merry Christmas 🎄🎄🎄