พันธกิจ l Missions
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสืบทอดมรดกแห่งความเชื่อโดย
1. นมัสการอย่างถูกต้อง
2. สร้างชีวิตสมาชิกด้วยพระวจนะ
3. ถวายทรัพย์ เวลา และความสามารถในการรับใช้
4. มีภาระใจในการประกาศ
5. มีสามัคคีธรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ l Vision
สืบทอดมรดกแห่งความเชื่อและความรัก
โดยการเสริมสร้างสมาชิก
ด้วยการใช้พระวจนะของพระเจ้า
นำไปสู่การเกิดผลสมบูรณ์

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

“ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆ ความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยในพระนิเวศของพระองค์ เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข” - สดุดี 84: 1,4,12
การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024
🙏พิธีรับบัพติศมา:
1. คุณพีค หงษ์ปาน
2. แพทย์หญิง บุณยาพร เพชรปานกัน
ขอยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร ขอพระเจ้าอวยพระพรและทรงนำในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างมั่นคงครับ..อาเมน

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในคืนวันคริสตสมภพ (Candlelight Service)

"พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงทซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น” - ลูกา 2:14
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในคืนวันคริสตสมภพ (Candlelight Service)
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น.
คริสต์มาสเป็นเวลา...

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ

เขาจะเรียกท่านว่า "อิมมานูเอล” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” - มัทธิว 1:23
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น.
ขอพระพรอันเต็มล้นของพระเจ้าและสันติสุขที่มาจากพระองค์จะอยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกท่าน...Merry Christmas ครับ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสแห่งคริสตสมภพ เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น. ณ พระวิหารคริสตจักรที่ 1 สำเหร่

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าในงานเฉลิมฉลองคริสตสมภพ "Candlelight Service"

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าในงานเฉลิมฉลองคริสตสมภพ "Candlelight Service" ช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น. ณ พระวิหารคริสตจักรที่ 1 สำเหร่

การนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2023

"เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าผู้ใดเชื่อในพระองค์ก็จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16)
การนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2023
ขอพระเจ้าทรงประทานพระพรอันอุดมให้แก่พี่น้องทุกท่านเนื่องในโอกาสคริสต์มาสนี้
🎄🎄🎄 Merry Christmas 🎄🎄🎄

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” ประมวลภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
ประมวลภาพการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ “174 ปี แห่งพระพร” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่ โดยผป.ชีวิน มังกรพันธุ์

จากนิวยอร์กถึงสำเหร่ 1

จากนิวยอร์กถึงสำเหร่ 2