พันธกิจ l Missions
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสืบทอดมรดกแห่งความเชื่อโดย
1. นมัสการอย่างถูกต้อง
2. สร้างชีวิตสมาชิกด้วยพระวจนะ
3. ถวายทรัพย์ เวลา และความสามารถในการรับใช้
4. มีภาระใจในการประกาศ
5. มีสามัคคีธรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ l Vision
สืบทอดมรดกแห่งความเชื่อและความรัก
โดยการเสริมสร้างสมาชิก
ด้วยการใช้พระวจนะของพระเจ้า
นำไปสู่การเกิดผลสมบูรณ์

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” ประมวลภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
ประมวลภาพการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ “174 ปี แห่งพระพร” จากนิวยอร์กถึงสำเหร่ โดยผป.ชีวิน มังกรพันธุ์

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” เพลงพิเศษโดยคณะรวีวารศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
เพลงพิเศษโดยคณะรวีวารศึกษา

การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี” เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023:
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส “วันระลึกการจัดตั้งคริสตจักร ครบ 174 ปี”
เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 1

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 2

เพลงพิเศษโดยพี่น้องในพระคริสต์ 3

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกวันครบรอบการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ 174 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกวันครบรอบการจัดตั้งคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ 174 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2023 เวลา 10:00 น.

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023

การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2023
ผู้เชื่อใหม่รับบัพติศมา 3 ท่าน:
1.คุณจักรี ตามะณี
2.คุณรวีวรรณ วัฒนมงคล
3.คุณขวัญเรือน คำโม
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นๆในด้านความเชื่อและการรับใช้พระองค์ครับ…อาเมน
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2023
การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกมัคนายก
“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่าน ที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญา เราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้”
‭‭กิจการ‬ ‭6‬:‭3
พิธีแต่งตั้งมัคนายกคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ (วาระปี 2022 ถึง 2025) คุณบัญญัติ เรือนสุข เป็นมัคนายกคนที่เจ็ดของคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังในการรับใช้ในพันธกิจต่างๆของคริสตจักรให้เกิดผลอันดีและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์…อาเมน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2023

คณะสตรีคริสตจักรที่ 1 สำเหร่ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “สามัคคี – รับใช้” โดยเชิญ ศจ.พูลสุข เศรษฐโสภณกุลมาเป็นวิทยากร

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “โปรดล้างใจข้า”
ชีวิตคริสเตียน 91

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป”
ชีวิตคริสเตียน 176

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “โปรดล้างใจข้า” ชีวิตคริสเตียน 91

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า” ชีวิตคริสเตียน 183

– เทศนา ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

– เพลง “อยู่ด้วยเรื่อยไป” ชีวิตคริสเตียน 176

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

– ประกาศของคริสตจักรสำเหร่

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378

การนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022
เวลา 10.00 น.
. . . . . . . . . .
– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน
ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล
ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “โดยความเชื่อข้าได้เห็น”
ชีวิตคริสเตียน 141

– เทศนา
อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “เชื่อและฟังคำ”
ชีวิตคริสเตียน 147

– ขอพระพร

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

“””””””””””””””””””””””””””

– บทเชิญชวนนมัสการพระเจ้าและอธิษฐาน ผป.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล

– เพลง “สรรเสริญแด่พระเจ้า” ชีวิตคริสเตียน 22

– คำอธิษฐานของศิษยาภิบาล ศจ.ประยูร คาระวานนท์

– เพลง “โดยความเชื่อข้าได้เห็น” ชีวิตคริสเตียน 141

– เทศนา อาจารย์นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

– เพลง “เชื่อและฟังคำ” ชีวิตคริสเตียน 147

– เพลงตอบสนอง “พระเจ้าเป็นความรัก”

………………………………..
หมายเหตุ: ผู้ประสงค์จะถวายทรัพย์ให้คริสตจักรท่ี 1 สำเหร่ถวายได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขท่ีบัญชี 091-2-312378