การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2024 🙏พิธีรับบัพติศมา

“จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคุณพระเจ้า ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพเจ้า ในคณะผู้เที่ยงธรรม ในชุมนุมชน พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติ และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” - สดุดี 111: 1, 3
การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2024
🙏พิธีรับบัพติศมา:
1. คุณเจนจิรา เจริญการไกร
2. คุณศรัญญา จรรยาธนโชติ
3. คุณชลธิสา วิทยาดิลก
4. คุณอัยยาฬิทฐภ์ อินทร์ธิราช
ขอยินดีต้อนรับทั้ง 4 ท่านเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร ขอพระเจ้าอวยพระพรและทรงนำในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างมั่นคงครับ..อาเมน