Tag Archives: Good Friday

การนมัสการพระเจ้า “วันศุกร์ประเสริฐ" (Good Friday) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024

"เวลานั้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดิน จนถึงบ่ายสามโมง
ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์" ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนม์
ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้น จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า "แท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรม"
คนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการณ์นั้น เมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไป
คนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์ และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้น" - ลูกา 23: 44 - 49
การนมัสการพระเจ้า “วันศุกร์ประเสริฐ" (Good Friday) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19:00 น