การนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2023

"เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าผู้ใดเชื่อในพระองค์ก็จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16)
การนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2023
ขอพระเจ้าทรงประทานพระพรอันอุดมให้แก่พี่น้องทุกท่านเนื่องในโอกาสคริสต์มาสนี้
🎄🎄🎄 Merry Christmas 🎄🎄🎄